Charter van de Bestuurder

Het Charter van de Bestuurder vat de belangrijkste principes samen waar een bestuurder rekening mee moet houden. Het is niettemin op de eerste plaats een formele leidraad. Elke bestuurder kan dit – samen met de collega-bestuurders en de organisatie – verder verfijnen in functie van de specifieke kenmerken van de vereniging.

  1. De bestuurder is mede verantwoordelijk voor het definiëren van de collectieve ambitie/missie, de visie en de waarden van de organisatie, alsook voor het opvolgen en periodiek evalueren ervan
  2. De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie (vzw-wetgeving, sectorale wetgeving) alsook de zelfopgelegde afspraken (bv. intern reglement)
  3. De bestuurder respecteert in het bijzonder de afspraken tussen het bestuursorgaan en de uitvoerende organisatie (secretariaat, bureau…) en eventuele andere betrokken actoren
  4. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarenboven specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie
  5. De bestuurder is maximaal aanwezig en voldoende voorbereid om actief en op een positieve manier deel te nemen aan de werking van het bestuursorgaan. Hij draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel
  6. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen
  7. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van het bestuursorgaan en aanvaardt zowel een periodieke evaluatie van de werking van de raad van bestuur als van zijn eigen bijdrage
  8. De bestuurder heeft kennis van en inzicht in zijn mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke risico’s van de organisatie
  9. De bestuurder houdt toezicht op de werking van de organisatie (bv. realisatie doelstelling, boekhouding, externe communicatie), en laat zich desgevallend bijstaan door derden
  10. De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bv. inzake externe representatie van de organisatie)

 

© 2012-rev.2020 Marc Mestdagh